Service

CONTACT

TRANCEART ACADEMIE B.V.

  Opleidingslocatie en postadres:
  De TranceArt Academie
  IJzerwerf 17
  2542 EP Den Haag
: 070-7371155
: secretariaat@tranceartacademie.nl

OPENINGSTIJDEN:

Academie:
Dinsdag tot en met Zondag van 10.00 – 17.00 uur
Op de avonden zijn wij niet of lastig bereikbaar vanwege lessen.

Secretariaat:
Dinsdag tot en met Vrijdag van 10.00 – 17.00 uur

Op Maandag en tijdens schoolvakantie (Zuid-Holland) is ons opleidingsinstituut gesloten!
Secretariaat

   IJzerwerf 17
   2542 EP Den Haag
: 070-7371155
: secretariaat@tranceartacademie.nl

Inhoud van de opleiding

VEEL GESTELDE VRAGEN

Doelgroep

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Dit is de privacyverklaring van De TranceArt Academie B.V. Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als u vragen of klachten heeft?” In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door de TranceArt Academie.

  Korte privacyverklaring

  Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder de volgende doeleinden:
  Het kunnen leveren van onze belangrijkste diensten:

  • Opleidingen
  • Therapie
  • Verkoop van uitgaven via onze webwinkel
  • boeken van ruimtes

  We delen sommige gegevens met andere partijen (ontvangers).

  De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens. Deze zijn verderop in deze verklaring verder uiteengezet.

  Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

  Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor identificatiedoeleinden
  • Voor het aanspreken met de juiste titel
  • Om het mogelijk te maken een account te maken en het account te beveiligen
  • Om elektronische bevestigingen van de registratie en/of de bestelling te kunnen sturen
  • Om onze klanten op de hoogte te houden van de registratie, de boeking en/of bestelling
  • Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
  • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie
  • Om de bestelling te kunnen verwerken
  • Om interessante aanbiedingen te doen op basis van bestellingen die in het verleden zijn gedaan
  • Voor het per post op de hoogte houden van ons aanbod, aanbiedingen, nieuws, acties en voor klantonderzoeken
  • Het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en zo nu en dan voor klantonderzoeken
  • Om de browser en/of het apparaat te herkennen.
  • Voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website
  • Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken
  • Om het surf- en klikgedrag op onze website te volgen en zo onze website te verbeteren, gebruikersvriendelijk en interessanter te maken

  Op welke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?

  Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”):

  • Uw toestemming.
  • De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben, of waarbij u partij bent.
  • De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting.
  • De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende “gerechtvaardigde belangen”:
  • Ons belang om een (commerciële) relatie te onderhouden met onze klanten.

  Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.

  Bent u verplicht de gegevens te verstrekken?

  Ja, sommige gegevens vragen wij u verplicht op te geven. Wanneer u deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst met u niet aangaan.

  Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst met u aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld voor de levering van uw bestelling of voor het versturen van een factuur.

  Aan wie geven wij uw gegevens door?

  Wij gebruiken uw gegevens in principe alleen voor onszelf. Maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

  We delen de gegevens met de volgende soorten partijen:

  • ICT-bedrijven Wij maken gebruik van ICT-bedrijven voor hosting en Cloud services, die de gegevens opslaan en beheren.
   Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Zij gebruiken wel een Europees modelcontract of zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield. Dit contract en het nieuwe dataverdrag tussen de EU en de VS zorgt ervoor dat deze partners voldoen aan de wettelijke eisen die de EU stelt.
   Op onze website zijn social media-buttons opgenomen waarmee de specifieke beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens verzamelen, zodra je erop klikt.
   Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij jouw locatiegegevens (GPS) verzamelen. Hiervoor vragen we op het moment zelf jouw toestemming. Ook de aanbieders van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware zoals Microsoft, Google en Apple kunnen deze (locatie) gegevens opslaan en verwerken. Wij raden je aan de privacyverklaringen van de desbetreffende aanbieders te lezen. Lees het privacybeleid van Google, privacybeleid van Microsoft en het privacybeleid van Apple.
  • Docenten Die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst met de TranceArt Academie B.V., DIE op basis van een overeenkomst  lesgeven of die mondeling zijn benaderd om lessen te vervangen.
  • Therapeuten Die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst met de TranceArt Academie B.V., op basis van een overeenkomst tot het geven van therapieën
  • Leveranciers Via onze website kan je producten en/of diensten van andere partijen bestellen en boeken. Wanneer er een “match” is en je een bestelling of boeking doet moeten wij jouw gegevens doorgeven aan de betreffende partij zodat deze de bestelling of boeking kan afronden. Wij geven niet meer gegevens door dan nodig is voor het afronden van de bestelling of boeking. Deze partijen zijn gevestigd in Nederland.
  • Accountant/ boekhouder De gegevens die op de factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant. Onze boekhouder/ accountant is gevestigd in Nederland.
  • Incassobureau Wij kunnen een opeisbare vordering (factuurbedrag) uit handen geven aan een incassobureau. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de incassowerkzaamheden. Het incassobureau is gevestigd in Nederland.
  • Overheidsinstanties We kunnen verplicht worden om gegevens af te staan aan Nederlandse overheidsinstanties.

  Beveiligingsmaatregelen

  Om misbruik van persoonsgegevens en ongeautoriseerde toegang tot deze gegevens te beperken, nemen wij strenge beveiligingsmaatregelen.

  Een aantal maatregelen die we nemen:
  Wij schermen toegang tot persoonsgegevens af met een gebruikersnaam en wachtwoord.
  Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.
  Wij houden logs bij van alle aanvragen van persoonsgegevens en als dit nodig is kunnen we hier direct op ingrijpen.
  Firewalls zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde toegang tot onze servers wordt gegeven

  Welke rechten heeft u?

  U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • om een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
  • om informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
  • om incorrecte gegevens te laten corrigeren;
  • om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt;
  • in bepaalde gevallen om uw gegevens te laten verwijderen;
  • in bepaalde gevallen om uw gegevens te laten “beperken”;
  • in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens;
  • om, als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens;
  • als u de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van uw gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technische mogelijk is, deze op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
  • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij “Wat als u vragen of klachten heeft?”

  Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.
  Als we uw gegevens gebruiken voor direct marketing doeleinden en u vraagt ons dat gebruik te staken, zullen wij dat doen.
  In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat u zich kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.

  Wat als u vragen of klachten heeft?

  Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

  TranceArt Academie B.V.
  secretariaat@tranceartacademie.nl

  U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming:
  privacy@tranceartacademie.nl

  Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

  Ja. Deze privacyverklaring is van 25 mei 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door u een email-bericht te sturen.

 • Artikel 1. Definities

   

  1. In het hiernavolgende wordt verstaan onder:

   

  1. Aanmelding:de inschrijving van een Deelnemer voor een opleiding waarbij een overeenkomst van opdracht wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen. 
  2. Deelnemer(s): de opgegeven persoon, dan welde personen die zichzelf opgeven voor deelname aan een door de TranceArt Academie verzorgde opleiding of traject. 
  3. Student:natuurlijk persoon die zich voor een, door de TranceArt Academie verzorgde opleiding, heeft ingeschreven en is toegelaten. 
  4. Opleiding(en):een door de TranceArt Academie verzorgde opleiding, training, her- en bijscholing, studie of themadag, workshop, cursus dan wel een enig andere vorm van opleiding. 
  5. Traject: Alle door studenten en deelnemers bij de TranceArt Academie te volgen opleidingen, cursussen, seminars, webinars, lezingen en trainingen in de ruimste zin van het woord.
  6. Onderwijsmateriaal:opleidings-, les of instructiemateriaal, documentatie, syllabi of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een opleiding of en traject wordt gebruikt. 
  7. Directie: Onder de directie worden uitsluitend bedoeld mevrouw N. Sauer. 
  8. Kosten:De vergoeding die,  c.q. het lesgeld dat, de student of de deelnemer is verschuldigd aan de TranceArt Academie voor het deelnemen aan de opleiding, cursus, workshop, seminar of lezing oftewel de kosten die door de TranceArt Academie zijn gemaakt voor het laten deelnemen van de student/deelnemer. 
  9. TranceArt Academie B.V.: Statutaire naam van de academie, zoals vermeld in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
  10. TranceArt:‘TranceArt’ is de handelsnaam van de TranceArt Academie B.V. Daar waar gesproken wordt over TranceArt wordt uitsluitend bedoeld de directie van de TranceArt Academie of zij die uitdrukkelijk namens de directie optreden. 
  11. TranceArt Therapie: Handelsnaam van de TranceArt Academie B.V., zijnde de behandelpraktijk van de TranceArt Academie B.V. waar cliënten een (therapeutische) behandeling ondergaan. Voor TranceArt Therapie gelden aparte Algemene voorwaarden
  12. Opdrachtgever:Elke natuurlijke persoon, elk bedrijf, elke instelling of elke instantie die met de TranceArt Academie B.V. onderhandelt over het verstrekken van een opdracht dan wel aan de TranceArt Academie B.V. een opdracht heeft gegeven. 
  13. Opdrachtnemer:de TranceArt Academie B.V. is in deze de opdrachtnemer van de overeenkomst van opdracht zoals bepaald in het burgerlijk wetboek art. 7:400 ev. Voor TranceArt Therapie gelden in deze aparte Algemene voorwaarden.

   

   

   

   

   

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het volgen door deelnemers en studenten van de opleiding(en) van de TranceArt Academie B.V.

   

  1. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd  
   door de directie van de TranceArt Academie B.V.

   

  Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst 

  1.    In bijzondere gevallen heeft de TranceArt Academie het recht om een opleiding te
         annuleren of deelname van een deelnemer aan een traject te weigeren.

   

  1. De TranceArt Academie heeft het recht deelnemers of studenten die, door hun gedrag of    
      anderszins, het normale verloop van een opleiding verhinderen of disrespectvol omgaan
      met materiaal, studenten, docenten/assistenten, medewerkers en directie van verdere
      deelneming aan deze opleiding(en) uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot
      betaling van de overeengekomen kosten onverlet. 

   

  1. De TranceArt Academie mag een deelnemer niet toelaten tot een opleiding als zij denkt dat
      deze persoon niet tot de doelgroep behoort van de betreffende opleiding of dat de
      doelgerichtheid van de andere deelnemers verstoord zou raken. 

   

  1. De TranceArt Academie is gerechtigd studenten en of deelnemers toe te laten tot of uit te sluiten van een opleiding. Besluit tot uitsluiting wordt met opgaaf van reden gedaan. Hierop is geen beroep of bezwaar mogelijk.

   

  1. Toelating van een deelnemer op grond van het voldoen aan de door de TranceArt Academie
   vermelde toelatingseisen houdt geen garantie in dat de deelnemer de opleiding(en) met
          succes zal doorlopen c.q. zal afronden. 

   

  1. Aan de opgegeven lesdata, lestijden en toetsmomentenwordt, behoudens overmacht,
          strikt de hand gehouden. De TranceArt Academie is niet gehouden lessen te herhalen voor
          deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen of die niet aan de opdrachten of toets  
          voldoen. De betaling van gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd. Indien in
          uitzonderingsgevallen er besloten word de gehouden lessen of toetsmomenten te herhalen
          worden hier extra kosten voor doorberekend aan de desbetreffende student of deelnemer. 

   

  1. De TranceArt Academie heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
   derden. 

   

   

   

   

   

  Artikel 3. Inschrijving en Plaatsing

   

  1. De particulier schrijft zich als student of als deelnemer in voor het gehele traject. 

   

  1. De particulier is als student definitief ingeschreven na ontvangst van een officiële aannamebrief of, indien die er niet is, een digitale bevestiging. Op dat moment is de volledige ‘Overeenkomst van opdracht’ ingegaan.

  2. Wanneer een traject ’vol’ is of niet doorgaat, restitueert de TranceArt Academie binnen een maand  (30 dagen) na annulering de reeds betaalde kosten.

   

  1. Bij het in gebreke blijven van betaling van de kosten, is de TranceArt Academie gerechtigd de plaatsing op te schorten. In dit geval blijft de betalingsverplichting bestaan.

  2. Daar waar de deelnemer zich inschrijft voor de opleiding ‘Trance- Hypnose- en Regressietherapeut’ dan wel voor de opleiding ‘Energetisch werker’ of Natuurgeneeskundig Energetisch Therapeut volgt er een toelatingsprocedure. Na het, met goed gevolg doorlopen hiervan, bevestigt de TranceArt Academie van haar kant de inschrijving schriftelijk.

   

  1. Voor de opleidingen Trance- Hypnose- en Regressietherapeut, Energetisch werker en Natuurgeneeskundig Energetisch Therapeut geldt dat er een bevestiging van inschrijving volgt in de vorm van een aannamebrief en daarna een factuur, waarbij men zich dient te houden aan de betaling voor de vervaldatum van de desbetreffende factuur.

   

  1. Indien een student – die zich in oorsprong heeft ingeschreven voor de eenjarige opleiding Trancetherapeut en/of Energetisch werker en die met goed gevolg heeft doorlopen – wil doorstromen naar de volledige beroepsopleiding Hypnose- en Regressietherapeut en/of de volledige beroepsopleiding Natuurgeneeskundig Energetisch Therapeut, dan dient de betreffende student dit tot uiterlijk twee weken na de laatste lesdag schriftelijk te melden bij de directie van de TranceArt Academie B.V. Deze schriftelijke melding geldt dan als inschrijving voor de resterende drie jaar van de volledige opleiding Hypnose- en Regressietherapeut en / of Natuurgeneeskundig Energetisch therapeut.
   De inschrijving geschiedt tegen de op dat moment geldende (nieuwe) opleidingsprijs voor het betreffende opleidingsjaar.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Artikel 4. Annulering van de overeenkomst. 

   

  Volgens het burgerlijk wetboek art. 7:408 mag de opdrachtgever te allen tijde
  overeenkomst opzeggen. Hier zijn mogelijk kosten aan verbonden zie art. 4.4 

   

  1. Bij de opleidingen ‘Trance- Hypnose- en Regressietherapeut’, ‘Energiewerker’ en ‘Natuurgeneeskundig Energetisch Therapeut’ vormen het inschrijfformulier en de aannamebrief gezamenlijk de ‘Overeenkomst van opdracht’. Dien ten gevolge zijn alle daarin tussen beide partijen overeengekomen afspraken bindend.

   

  1. Wanneer de student zich tot uiterlijk een maand voor aanvang van de opleiding terugtrekt van de opleiding, is hij/zij alleen een betaling van 2 maandtermijnen verschuldigd. Hierna zijn de studiekosten van het eerste jaar verschuldigd of men ontvangt een berekening waarin inzichtelijk wordt welke kosten reeds zijn gemaakt door de TranceArt Academie voor het volgen van het resterende gedeelte van de studie en die kosten worden in rekening gebracht aan desbetreffende student.

   

  1. Voortijdige beëindiging van de studie, of het intrekken of verplaatsen naar een komend studiejaar kan alleen schriftelijk gemotiveerd per aangetekende brief gedaan worden. De datum van de poststempel is de feitelijke opzeg- of wijzigingsdatum, tenzij in de brief een latere datum is vermeld.

   

  1. Wanneer een student zijn/haar studie voortijdig beëindigt, deelt hij/zij dit uiterlijk twee weken na afloop van de laatste les van dat studiejaar, schriftelijke mee aan de directie van de TranceArt Academie. Men ontvangt dan een berekening waarin inzichtelijk wordt welke kosten reeds zijn gemaakt door de TranceArt Academie voor het volgen van het resterende gedeelte van de studie en die kosten worden in rekening gebracht aan desbetreffende student.

   

  1. Bij termijnbetaling geldt als aanvulling van deze regel, dat in verband met administratiekosten, de studiekosten verhoogd worden met 10%.

   

  1. Wanneer de student op advies van de directie van de TranceArt Academie zijn/haar studie afbreekt, kan de directie van de TranceArt Academie besluiten deze voorwaarden te versoepelen. (art.1 lid 3)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Bij annulering van de overeenkomst door studenten of deelnemers van een opleiding of training, anders dan onder artikel 4.1 genoemde trajecten, zijn de hieronder 3a en 3b genoemde punten van toepassing.

   

  1. Annulering is kosteloos tot vier weken voor aanvang van de opleiding of training.
  2. Bij annulering tussen de 4 weken en aanvang opleiding /training, is het volledige bedrag verschuldigd.

  Artikel 5. Betalingen algemeen 

   

  1. Bij de opleidingen Trance- Hypnose en Regressietherapeut, Natuurgeneeskundig Energetisch Therapeut, Systemisch Coachen zijn alle in de inschrijfformulieren genoemde kosten en voorwaarden voor beide partijen bindend , tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de directie van de TranceArt Academie B.V.

   

  1. De verschuldigde kosten worden gestort op het bankrekeningnummer van de TranceArt Academie B.V. zoals vermeld op de betreffende factuur. De storting geschiet onder vermelding van de naam van de deelnemer of student en het op de factuur vermelde factuurnummer.

   

  1. De TranceArt Academie is gerechtigd de kosten van het traject te wijzigen, wanneer vanaf de datum waarop de overeenkomst is gedateerd, sprake is van een inflatie van 5% of meer. Deze wijziging kan niet hoger zijn dan het percentage van de inflatie en is gebaseerd op het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-werknemers- laag (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

   

  1. De student of deelnemer dient te betalen in van tevoren overeengekomen valuta zonder aftrek en opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van de TranceArt Academie.

   

  1. De TranceArt Academie verstaat onder tijdige betaling elke betaling welke tot uiterlijk 2 weken na het verstrijken van de vervaldatum op de factuur op de bankrekening van de TranceArt Academie is bijgeschreven.

   

  1. Bij niet tijdige betaling door een student of deelnemer, zal door middel van een  herinneringsfactuur conform de wet gehandeld worden.
  2. De student of deelnemer is bij niet of niet tijdige betaling van het openstaande bedrag de incassokosten verschuldigd vanaf 14 dagen na de 14 dagen brief die verstuurd zal worden na de eerste herinnering. 

   

   

   

   

  1. Als tijdige betaling niet geschiedt, staat het de TranceArt Academie vrij om de vordering uit handen te geven. In die situatie zijn alle gemaakte kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke (incasso)kosten, voor rekening van de student of deelnemer. Hieronder vallen alle kosten van incassobureaus, de kosten van advocaten en deurwaarders. Ook indien deze de proceskosten overschrijden van de in de echte toe te wijzen proceskosten. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten 10% van het verschuldigde bedrag.
  2. In geval van een betalingsafspraak komt deze met onmiddellijke ingang te vervallen indien men niet voldoet aan de gemaakte afspraken. Het openstaande bedrag zal dan in zijn totaal opeisbaar zijn.
  3. In gevallen van Liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de student of deelnemer zullen de vorderingen van de TranceArt Academie en de verplichtingen van de student en/of deelnemer jegens de TranceArt Academie onmiddellijk opeisbaar zijn.

   

  Artikel 6. Overige rechten en plichten 

   

  1. Bij de opleidingen Trance- Hypnose- en Regressietherapeut, Energetisch werker, Natuurgeneeskundig Energetisch Therapeut en Systemisch coachen zijn de inspanningsvoorwaarden voor beide partijen bindend, welke genoemd op de website. waar de student aan deelneemt.

   

  1. Op de opleidingen Trance-Hypnose – en Regressietherapeut, Energetisch werker en Natuurgeneeskundig Energetisch Therapeut is onverkort het meest recente ‘examenreglement Trance- Hypnose- en Regressietherapeut’ of het ‘Examenreglement Energetisch werker/Natuurgeneeskundig Energetisch Therapeut ‘ van toepassing.

   

  1. Auteursrecht op tekst-, geluid- en beeldmateriaal welke door de TranceArt Academie is uitgegeven berust bij de TranceArt Academie. Hierbij inbegrepen zijn alle door de TranceArt Academie gepubliceerde brochures, projectmateriaal, trajectmateriaal, draaiboeken, oefeningen, syllabi, boeken, dvd’s, cd’s en websites.

   

  1. Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. De TranceArt Academie B.V. handelt conform deze wet door middel van een voor dit doel opgestelde Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is terug te vinden op de website van de TranceArt Academie.

   

   

   

   

   

   

  Artikel 7. Aansprakelijkheid

   

  1. De student of deelnemer is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij/zij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om het traject te volgen. De TranceArt Academie aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De deelnemer of student vrijwaart de TranceArt Academie voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medeleerlingen. 

   

  1. De TranceArt Academie accepteert aansprakelijkheid tegenover de student of deelnemer voor ontstane schade als gevolg van een aan de TranceArt Academie toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of een onrechtmatige daad, maar slechts indien die door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en deze tot uitkering overgaat.

   

  1. De TranceArt Academie is niet verantwoordelijk voor eventuele psychische schade of lichamelijk letsel waarop de student of deelnemer of cliënt zich wil beroepen in verband met activiteiten van de TranceArt Academie.

   

  1. De TranceArt Academie aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van studenten of deelnemers of anderszins door hen meegebrachte materialen gedurende het traject of anderszins verblijf in de lokalen of ruimtes van de TranceArt Academie of een andere locatie ingehuurd door de TranceArt Academie.

   

  1. De aansprakelijkheid van de TranceArt Academie is te allen tijde beperkt tot het maximale bedrag dat voor de schadeveroorzakendeprestatie (= kosten van het traject) in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, de kosten van het traject over een periode van zes maanden. 

   

  Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

   

  1. Het Nederlandse recht geldt voor iedere overeenkomst tussen de TranceArt Academie en de student, deelnemer of cliënt. Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Den Haag. 

   

  Alle docenten van de beroepsopleidingen die worden gegeven aan de TranceArt Academie zijn aangesloten bij een geschillencommissie en voldoen daarmee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Intro

ZAALVERHUUR

Ben je op zoek naar een geschikte locatie voor vergaderingen, bijeenkomsten. Zoek je een geschikte lesruimte voor het geven van een training of wil je een therapeutenkamer huren? De TranceArt Academie in Den Haag beschikt over diverse mogelijkheden op het gebied van zaalverhuur.

Zaal

Afmeting

Leliezaal

88 m2

Rozenzaal

88 m2

Muntzaal

66 m2

Lavendelzaal

40 m2

Klaverzaal

37 m2

Therapeutenkamer A

12 m2

Therapeutenkamer B

20 m2

Therapeutenkamer C

37 m2

VOORDELEN:
 • Gratis WiFi
 • Gratis parkeren
 • Uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer
 • Mogelijkheden tot overnachting, inclusief ontbijt
 • Uitbreiding mogelijk met beamer, smart board, flipover
 • Mogelijkheid tot koffie- en thee en/of luncharrangement

Prijzen zijn exclusief BTW.

Voor meer informatie en het opvragen van een offerte: 
T. 070-7371155

Hou me op de hoogte